Miljöcertifierat enligt ISO14001

Miljöpolicy

Ellös Buss AB ska verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls.

Inom ramen för våra uppdrag stödja kundens trafikplaneringsarbete i syfte att öka antal resenärer som åker kollektivtrafik.

Vid inköp av fordon, utrustning, materiel och tjänster beaktar vi miljöaspekter.

I vår körning strävar vi efter en låg bränsleförbrukning.

Vi verkar för en låg energiförbrukning.

Vi lagrar och hanterar kemisk-tekniska produkter enligt leverantörens anvisningar och strävar efter att ersätta produkter enligt substitutionsprincipen där så är möjligt.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Ellös Buss AB ska verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls.

Inom ramen för våra uppdrag stödja kundens trafikplaneringsarbete i syfte att öka antal resenärer som åker kollektivtrafik.

Vid inköp av fordon, utrustning, materiel och tjänster beaktar vi miljöaspekter.

I vår körning strävar vi efter en låg bränsleförbrukning.

Vi verkar för en låg energiförbrukning.

Vi lagrar och hanterar kemisk-tekniska produkter enligt leverantörens anvisningar och strävar efter att ersätta produkter enligt substitutionsprincipen där så är möjligt.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.