Ellös Buss visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter eller missförhållanden. Det ger oss möjlighet att agera och är därför ett viktigt verktyg för att vi ska kunna efterleva lagar, policys och våra riktlinjer.

Anonymitet
Som visseblåsare kan du välja att vara helt anonym i din rapport. Då har vi dessvärre ingen möjlighet att lämna återkoppling utan om du önskar återkoppling måste någon form av kontaktinformation finns med din visseblåsning. Lättaste sättet att lämna en anonym visselblåsning är genom formuläret nedan.

Vem kan rapportera
Alla kan rapportera. Du kan vara anställd, leverantör, kund eller någon helt utomstående. Notera att du omfattas av skyddet för visseblåsare innan, under och efter att du har lämnat verksamheten,

Tre grundförutsättningar ska uppfyllas för att visselblåsaren ska ha skydd i lagen.
Den information som lämnas måste avse ett missförhållande som kan sägas ha ett allmänintresse. Det betyder till exempel att information om korruption, risker för miljön, risker för liv eller hälsa, kränkning av mänskliga rättigheter och brottsliga handlingar omfattas av uttrycket ”missförhållande av allmänintresse”.

Visselblåsaren måste ha ”skälig anledning att anta” att uppgiften är sann. Detta speciella uttryck innebär i praktiken att visselblåsaren bör ha tillgång till någon form av förstahandsinformation. Det betyder att om visselblåsningen grundas på enbart andrahandsuppgifter eller skvaller, är inte kravet uppfyllt.

Visselblåsaren måste använda någon av de tre anvisade visselblåsarkanalerna i lagen – intern visselblåsning, extern visselblåsning och offentliggörande. För samtliga visselblåsarkanaler måste de ovannämnda kraven på ”missförhållande av allmänintresse” och ”skälig anledning att anta” uppfyllas. 

Hur vi hanterar en rapport
En rapport hanteras inom bolaget av en person som arbetar fristående från företagets styrelse och ledning. I dag hanteras visselblåsningar av bolagets personalansvarige Donald Johansson som vid eventuella utredningar arbetar i hop med respektive depås lokala fackliga representant. Saknas facklig representant på den depå som visseblåsningen avser tar Donald hjälp av facklig representant på närliggande depå.

Kontakt för visseblåsarärenden
Donald Johansson
E-post donald@bussbokning.com
Telefon 010-265 32 10

Klicka här för att skicka en rapport elektroniskt